22 กรกฎาคม 2565
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
4 กลุ่มสาขา
ORAL (Online)

งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 6

The 6th RMU National Graduate Research Conference (Online)

หลักการและเหตุผล

    ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การบริหารจัดการ และการพัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอน และไม่ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ ทำให้เข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลง ดังนั้นการเรียนรู้การพัฒนาวิชาการให้เท่าเทียมนานาชาติ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 มีความประสงค์ให้ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติ ที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า มุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง รวมถึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่าง ๆ โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป รายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  081-532-3880 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ)

  Download Proceedings RMU NGRC2022

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลการวิจัยที่นำไปใช้ในพื้นที่หรือชุมชน และผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการ จากทั่วประเทศ
 2. 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีการเสวนา เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าและวิทยาการใหม่ๆ ในกลุ่มหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความสัมพันธ์อันดี มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชการระหว่าง นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชการ ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถานบันอุดมศึกษาต่างๆ
 4. 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

กลุ่มสาขาผลงานวิจัยที่เปิดรับบทความ

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 4 กลุ่มหัวข้อ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย ออนไลน์ (Oral Presentation Online)
* หมายเหตุ : ผลการพิจารณาตอบรับบทความ / บทคัดย่อของคณะกรรมการคัดเลือกบทความถือเป็นที่สิ้นสุด

อัตราค่าลงทะเบียน

ท่านสามารถส่งบทความพร้อมทั้งลงทะเบียนได้ตามอัตราค่าลงทะเบียนที่แสดงให้เห็นด้านล่าง หลังจากท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งฝ่ายจัดงาน

บัญชีเลขที่ : 409-1-63904-6


ชื่อบัญชี : เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ส่งบทความและนำเสนอผลงานวิจัย
บุคลากร/อาจารย์/นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1,500 บาท

ต่อเรื่อง

 • ไฟล์เล่มรวมบทคัดย่อ 1 เล่ม
 • ไฟล์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 • ไฟล์เกียรติบัตร
ส่งบทความและนำเสนอผลงานวิจัย
อาจารย์/นิสิต/นักศึกษา
สถาบันการศึกษาอื่น และผู้สนใจทั่วไป

1,800 บาท

ต่อเรื่อง

 • ไฟล์เล่มรวมบทคัดย่อ 1 เล่ม
 • ไฟล์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(CD)
 • ไฟล์เกียรติบัตร
เข้ารับฟังการบรรยาย
อาจารย์/นิสิต/นักศึกษา
สถาบันการศึกษาอื่น และผู้สนใจทั่วไป

150 บาท

ต่อคน

 • ไฟล์เล่มรวมบทคัดย่อ 1 เล่ม
 • ไฟล์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 • ไฟล์เกียรติบัตร

การเตรียมผลงานและต้นแบบบทความ

รูปแบบบทความวิจัย ให้เป็นไปตามรูปแบบต้นแบบบทความ (Template) โดยมีความยาวของบทความไม่เกิน 11 หน้า  รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง สามารถดาวน์โหลดต้นแบบที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด Template"

รูปแบบบทความวิจัย

ดาวน์โหลด Template
RMUNGRC2022 6th Schedule

Important
Dates
Friday
22 July 2022

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ RMU NGRC 6th

ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. อาจารย์ วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ข้าราชการบํานาญ
2. ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ข้าราชการบํานาญ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ข้าราชการบํานาญ
10. ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
13. รองศาสตราจารย์.ดร.รังสรรค์ โฉมยา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรัส สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ หลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กองบรรณาธิการบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ พลวิเศษ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
9. อาจารย์ ดร.กริช สินธุศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
1. นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์ นักวิชาการศึกษา
2. นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
3. นางสาวพิชญ์สินี จักณารายณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นายวัฒนากร ฉลาดบล นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นายเศรษฐา โพธิ์สีสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นายอิทธิพล โยธะชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Keynote Speakers

วิทยากรหลักบรรยาย

22

July
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • หัวข้อการบรรยาย
  "การจัดการศึกษาให้เด็กไทยมีคุณภาพ
  หลังสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด"

CONTACT & VENUE

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม