6 ธันวาคม 2561
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
4 กลุ่มสาขา
ORAL & POSTER

งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

The 47th National Graduate Research Conference

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ สมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) รายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  094-369-4151 อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย

บทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CD)

ตรวจสอบสถานะบทความ หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

หลักการและเหตุผล

ที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (THE NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE: NGRC) โดยเริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2542 จากนั้นได้มีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี และการจัดประชุมระดับชาติครั้งนี้เป็น ครั้งที่47 ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเปิด โอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ผ่านผลงานวิชาการในหลากหลายหัวข้อ ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะการนําเสนอทางวิชาการในระดับชาติของ ผู้ร่วมงาน ให้มีความเป็นวิชาการ ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การนําเสนอผลงานทางวิชาการมีทั้งรูปแบบ บรรยายและโปสเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้นําเสนอผลงานได้มีช่องทางในการนําเสนอที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์
 1. 1.เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ผลการวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือชุมชน และผลงานวิจัย/ วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการ จากทั่วประเทศ
 2. 2.เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณชน
 3. 3.เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ
 4. 4.เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

กลุ่มสาขาผลงานวิจัยที่เปิดรับบทความ

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 4 กลุ่มหัวข้อ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
* หมายเหตุ : ผลการพิจารณาตอบรับบทความ / บทคัดย่อของคณะกรรมการคัดเลือกบทความถือเป็นที่สิ้นสุด

อัตรา ค่าลงทะเบียน

ท่านสามารถส่งบทความพร้อมทั้งลงทะเบียนได้ตามอัตราค่าลงทะเบียนที่แสดงให้เห็นด้านล่าง
หลังจากท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งฝ่ายจัดงาน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL

2,800 บาท

ต่อเรื่อง

 • เล่มรวมบทคัดย่อ 1 เล่ม
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(CD)
 • เกียรติบัตร
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

3,800 บาท

ต่อเรื่อง

 • รวมค่าจัดทำโปสเตอร์ 1,000 บาท แล้ว
 • เล่มรวมบทคัดย่อ 1 เล่ม
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(CD)
 • เกียรติบัตร
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย

1,000 บาท

ต่อเรื่อง

 • เล่มรวมบทคัดย่อ 1 เล่ม
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(CD)
 • เกียรติบัตร
 • สิทธิในการเข้ารับฟังแบบไม่จำกัด
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง

การเตรียมผลงานและต้นแบบบทความ

รูปแบบบทความวิจัย ให้เป็นไปตามรูปแบบต้นแบบบทความ (Template) โดยมีความยาวของบทความไม่เกิน 11 หน้า  รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง สามารถดาวน์โหลดต้นแบบที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด Template"

ดาวน์โหลด Template


NGRC47 Schedule

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ Conference Committee

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ NGRC47

ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. อาจารย์ วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม สร้อยทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สาระรัตนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร เจริญพร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กองบรรณาธิการบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาค คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
9. อาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ คณบดีคณะนิติศาสตร์

กองบรรณาธิการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
1.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น 2.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 6. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
13. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 14. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม 16. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 18. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอน
19. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
21. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 22.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 24. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
25. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 26. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
29. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 30. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
31. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 32. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
33. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 34. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
35. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 36. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
37. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 38. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
39. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 40. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
41. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 42. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
43. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 44. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
45. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 46. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
47. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 48. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก
49. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 50. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51. หัวหน้าประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 52. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
53.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 54. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
55. ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐานวิชาการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการศึกษา
6. อาจารย์ประภากร ศรีสว่างวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝ่ายจัดการ
1. นางสาวธัญณิชา สุวรรณภักดี 2. นายเศรษฐา โพธิ์สีสม
3. นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี 4. นางสาวพิชญ์สินี จักณารายณ์
5. นายอิทธิพล โยธะชัย 6. นางอภิรัตน์ พุทธดิลก
7. นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน 8. นายวัฒนากร ฉลาดบล
9. นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์

Keynote Speakers

วิทยากรหลักบรรยาย

6

December
ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • หัวข้อการบรรยาย
  "ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา"

CONTACT & VENUE

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม