9 สิงหาคม 2564
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
4 กลุ่มสาขา
ORAL & POSTER

งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5

The 5th RMU National Graduate Research Conference

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 มีความประสงค์ให้ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลียนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคูณภาพด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะประสบการณ์ สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  081-532-3880 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ)

  News

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5

  คลิกดาวน์โหลดรายงานสืบเนื่อง

  ขอความร่วมมือแบบสอบถามความพึงพอใจ งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

  คลิกตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ออนไลน์)
The 5th National Graduate Research Conference (Online Conference)  ประกาศ

  ประกาศเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ดังนั้น ผู้จัดการประชุมฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นแบบออนไลน์ (Online)
  รายละเอียดการเข้าห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และทำการทดสอบระบบในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.
  ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทุกท่านได้ทดสอบระบบ  กำหนดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 RMUNGRC2021
  คำแนะนำสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ และ สำหรับเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย

  คลิกดูกำหนดการและรายละเอียดคำแนะนำ  รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5

  คลิกดูตารางการนำเสนอ

  ข้อมูลตารางการนำเสนอ ณ วันที่ 30 ก.ค. 64

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

วัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลการวิจัยที่นำไปใช้ในพื้นที่หรือชุมชน และผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการ จากทั่วประเทศ
 2. 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีการเสวนา เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าและวิทยาการใหม่ๆ ในกลุ่มหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความสัมพันธ์อันดี มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชการระหว่าง นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชการ ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถานบันอุดมศึกษาต่างๆ
 4. 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

กลุ่มสาขาผลงานวิจัยที่เปิดรับบทความ

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 4 กลุ่มหัวข้อ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
* หมายเหตุ : ผลการพิจารณาตอบรับบทความ / บทคัดย่อของคณะกรรมการคัดเลือกบทความถือเป็นที่สิ้นสุด

อัตราค่าลงทะเบียน

ท่านสามารถส่งบทความพร้อมทั้งลงทะเบียนได้ตามอัตราค่าลงทะเบียนที่แสดงให้เห็นด้านล่าง หลังจากท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งฝ่ายจัดงาน

บัญชีเลขที่ : 409-1-63904-6


ชื่อบัญชี : เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบ ORAL

2,500 บาท

ต่อเรื่อง

 • เล่มรวมบทคัดย่อ 1 เล่ม
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(CD)
 • เกียรติบัตร
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster

3,500 บาท

ต่อเรื่อง

 • รวมค่าจัดทำโปสเตอร์ 1,000 บาท แล้ว
 • เล่มรวมบทคัดย่อ 1 เล่ม
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(CD)
 • เกียรติบัตร
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย

1,000 บาท

ต่อเรื่อง

 • เล่มรวมบทคัดย่อ 1 เล่ม
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(CD)
 • เกียรติบัตร
 • สิทธิในการเข้ารับฟังแบบไม่จำกัด
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง

การเตรียมผลงานและต้นแบบบทความ

รูปแบบบทความวิจัย ให้เป็นไปตามรูปแบบต้นแบบบทความ (Template) โดยมีความยาวของบทความไม่เกิน 11 หน้า  รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง สามารถดาวน์โหลดต้นแบบที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด Template"

รูปแบบบทความวิจัย

ดาวน์โหลด Template
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ RMU NGRC 5th

ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. อาจารย์ วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ข้าราชการบํานาญ
2. ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ข้าราชการบํานาญ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ข้าราชการบํานาญ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
13. รองศาสตราจารย์.ดร.รังสรรค์ โฉมยา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรัส สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ หลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กองบรรณาธิการบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
9. อาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ คณบดีคณะนิติศาสตร์

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ฝ่ายจัดการ
1. นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์ นักวิชาการศึกษา
2. นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
3. นางสาวพิชญ์สินี จักณารายณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นายวัฒนากร ฉลาดบล นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นายเศรษฐา โพธิ์สีสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นายอิทธิพล โยธะชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Keynote Speakers

วิทยากรหลักบรรยาย

9

August
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • หัวข้อการบรรยาย
  "ความท้าทายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต"

CONTACT & VENUE

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม