ระบบส่งบทความ NGRC47
กรุณาบันทึกข้อมูลในแต่ละขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้อง

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

* เบอร์โทรศัพท์ของท่านจะใช้ในการอ้างอิงการส่งบทความ
** กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานจริง

รายการส่งบทความของท่าน

ท่านยังไม่เคยส่งบทความ ? กรุณาระบุ secret code* (รหัสลับ**) และระบุ email*** เพื่อใช้ในการส่งบทความ* secret code คือรหัสลับของท่านที่ใช้สำหรับจัดการบทความ
** เฉพาะตัวเลข ความยาวไม่ต่ำกว่า 4 ตัวอักษร
*** email จะใช้ในกรณีที่ท่านลืม secret code

ส่งบทความ

ลงทะเบียนบทความ/งานประชุม

* ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อออกใบสำคัญรับเงิน
** กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

ยืนยันรายการส่งบทความ/ลงทะเบียน

รายการส่งบทความ


รายการลงทะเบียน